משלוח חינם ברכישה באתר

תקנון האתר סטייל אימפורט ישראל

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של סטייל אימפורט ישראל (להלן: “האתר”).

אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר, וזאת עוד טרם פניתם לגלוש באתר, ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ו/או לרכוש ממגוון המוצרים שלנו. 

נבקש להדגיש בפניכם כי כל המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד סטייל אימפורט ישראל , לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן.   

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים, שלא לומר נדרשים, שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע פעולה במסגרתו.   

1. כללי.   
1.1. האתר משמש למכירה קמעונאית/ סיטונאית בלבד.    
1.2. סטייל אימפורט ישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.    
1.3. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:    
1.3.1. גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.    
1.3.2. קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר.    
1.4. האמור בתקנון זה נאמר בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.    
1.5. סטייל אימפורט ישראל  שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע סטייל אימפורט ישראל, על הוראות תקנון זה.   
1.6. סטייל אימפורט ישראל תהיה זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה.
התקנון המחייב הינו  אשר יפורסם באתר במועד המכירה.
שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.  
 
2. זכות לבצע קניה באתר.    
2.1. ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיים את כל התנאים להלן:    
2.1.1. תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, בן 18 שנים ומעלה, ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין, אשר נרשמו לאתר באמצעות טופס ההצטרפות המופיע באתר.
2.1.2. מחזיק בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר – על-פי שיקול דעת סטייל אימפורט ישראל. 

3. ביצוע רכישה באתר.    
3.1. תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.    
3.2. תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר היינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי סטייל אימפורט ישראל.

4. תנאי המכירה.   
4.1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.   
4.2. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע”מ.    
4.3. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי סטייל אימפורט ישראל ליצור עם הקונה קשר, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על סטייל אימפורט ישראל לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי סטייל אימפורט ישראל בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.    
4.4. במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בפרט מידע מהותי אחר, ו/או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים בסטייל אימפורט ישראל ואינם בשל רשלנותו, סטייל אימפורט ישראל לא תוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את סטייל אימפורט ישראל. במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכן ולצרכן לא תהיה כל טענה כנגד סטייל אימפורט ישראל. 

5. נתונים    
5.1. הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:    
5.1.1. שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.   
5.1.2. מס’ תעודת הזהות או מס’ התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד’).    
5.1.3. כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס’ הבית, מס’ הדירה, ישוב ומיקוד.    
5.1.4. מס’ הטלפון הנייד של הגולש.    
5.1.5. כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.   
5.1.6. מס’ כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.    
5.1.7. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.    
5.2. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לסטייל אימפורט ישראל את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לסטייל אימפורט ישראל את הסכום בו התחייב הקונה.    
5.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל סטייל אימפורט ישראל  יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
5.4. בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977.
סטייל אימפורט ישראל  תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה היינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.
כמו-כן, תהיה סטייל אימפורט ישראל רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

5.5 סטייל אימפורט ישראל  מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לגורמים שלישיים חיצוניים.
 

6. המוצרים באתר.

6.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי. סטייל אימפורט ישראל רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעותיה הבלעדי כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.
6.3. סטייל אימפורט ישראל  תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה.    
6.4. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה אשר שילם.  
 
7. התשלום.   
7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר ל סטייל אימפורט ישראל לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.     
7.2. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה. 
מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין תשלום.    
7.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.    
8. אחריות    
8.1. אחריות סטייל אימפורט ישראל למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.   
8.2. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו של המוצר על פי דין    
8.3. סטייל אימפורט ישראל  תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:    
8.3.1. על הצרכן להודיע  לעסק מיד עם גילוי הפגם   
8.3.2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.    
8.3.3. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לסטייל אימפורט ישראל  להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 
9. ביטול רכישה   
9.1. ביטול רכישה על-ידי הקונה    
9.1.1.  ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.    
9.1.2. ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה תוך14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:    
9.1.2.1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאור ביניהם.    
9.1.2.2. הודעה על ביטול תימסר בפקס ו/או בדוא”ל ו/או בדואר.   
9.1.2.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול באם התשלום בוצע בכרטיס אשראי,  PAYPAL או בהעברה בנקאית.
9.1.2.4. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.    
9.1.2.5. לא יתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר בוצעו בו שינויים כגון: הטבעה בעור הדפסה בארנקים שנעשו במיוחד על-פי הזמנת הלקוח.    
9.2. ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה.    
9.2.1.  בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.    
9.2.2. כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.    
9.2.3. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון סטייל אימפורט ישראל .    
9.2.4. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
   
10. פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לסטייל אימפורט ישראל.
 

11. תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים.   
11.1. התמונות והתכנים המועלים ע”י גולשים לאתר מהווים תוכן גולשים.   
11.2. סטייל אימפורט ישראל אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע”י גולשים.   
11.3. אין בתמונות והתכנים המועלים ע”י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם סטייל אימפורט ישראל  ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.    
11.4. גולשים מנועים מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר)הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע       הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; 
11.5. האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או     עלולים לפגוע באתרו/או בצד שלישי כלשהו,והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.  
11.6. התכנים שמוסר גולש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, ואין ביכולת סטייל אימפורט ישראל  לדעת אילו תגובות יגררו התכנים הללו.    
11.7. משכך, סטייל אימפורט ישראל  לא תישא כלפי הגולש, או מי מטעמו, באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה אחרת שתיגרם.  
11.8. סטייל אימפורט ישראל לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,ישירות או עקיפות שתיגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.  
11.9. במשלוח תכנים לפרסום באתר, מקנה הגולש, לסטייל אימפורט ישראל , רישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק,להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו.  
11.10. יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחרולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנטומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים (“החומרים”) שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר  ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.  
11.11. סטייל אימפורט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את תכני הגולשים לצורך התאמתם לרוח החומר המפורסם באתר.    
11.12. לסטייל אימפורט ישראל שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע”י הגולשים.       

12. זכויות יוצרים וקניין רוחני.  
12.1. מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם סטייל אימפורט ישראל מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב מסטייל אימפורט ישראל.

13. הספקת המוצרים: המוצר ישלח ע”י דואר ישראל / שליח בדואר רשום ומבוטח זמני הגעת המשלוח לפי דואר ישראל עד 7 ימי עסקים סטייל אימפורט ישראל היינה אחראית לפריט עד הספקתו הסופית לנמען.  

14. תשלח חשבונית המס.